F-gass

Alle som jobber med f-gass må ha gyldig personlig sertifikat.
Også bedrifter må ha f-gass-sertifikat.
1. juli 2022 ble det innført fem års gyldighet for f-gass-sertifikater.

F-gasser er fluorholdige klimagasser som skader miljøet dersom de slipper ut i atmosfæren. Den største kilden til utslipp av f-gasser er lekkasjer av HFK (hydrofluorkarboner) fra kuldeanlegg, aircondition og varmepumper. Derfor er det strenge krav til alle som håndterer f-gasser. Det gjelder både personer og bedrifter. Kravene om f-gass sertifisering kommer fra EUs F-gass forordning.

Dette risikerer du ved F-gass brudd

De som bryter bestemmelsene i F-gassforskriften risikerer i første omgang bøter, men det er også åpnet for fengsel i inntil tre måneder, og i alvorlige tilfeller begge deler.

Dette står nærmere beskrevet i produktkontrolloven:

«Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov (…) straffes med bøter, fengsel i inntil tre måneder eller begge deler så fremt ikke strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse».

Regelverket om sertifisering, tilsyn og straff er for øvrig forankret i produktforskriftens kapittel 6a.

F-gass forordningen

Alle som produserer, importerer og håndterer varmepumper og annet utstyr med HFK og andre f-gasser må oppfylle kravene i EUs f-gass-forordning.

Målet med forordningen er å redusere utslipp av klimagasser som hydrofluorkarboner (HFK), og å begrense importen av dem. Forordningen omfatter sterke klimagasser som HFK (hydrofluorkarboner), PFK (perfluorkarboner) og SF6- gasser (svovelheksafluorid). EU vedtok den første F-gass forordningen i 2006, som ble innført i Norge i 2010.  

F-gass forordningen stiller krav 

 • om forsvarlig håndtering av f-gasser, blant annet lekkasjetesting og oppsamling av brukte kuldemedier 
 • om sertifisering for personer og bedrifter som jobber med f-gasser 
 • til resirkulering og destruksjon av f-gasser 
 • til import av f-gasser 

Forordningen omfatter blant annet stasjonære kulde-, klima- og varmepumpeanlegg, kjølebiler og klimaanlegg i kjøretøy, og gjelder for 

 • alle som produserer, importerer eller eksporterer f-gasser  
 • produsenter og importører som markedsfører visse typer produkter som inneholder f-gasser 
 • teknisk personell og virksomheter som håndterer utstyr som inneholder f-gasser 

Tidsbegrenset gyldighet på sertifikater 

I 2014 kom den reviderte f-gass-forordningen ((EU) 2015/2067). Den ble tatt inn i norsk lovverk gjennom produktforskriften § 6a i desember 2018. Den reviderte forordningen 

 • Innfører fem års gyldighet for personlig f-gass sertifikat og bedriftssertifikat med virkning fra 1. juli 2022. 
 • Begrenser maksimal tillatt globalt oppvarmingspotensial (GWP) for kuldemedier i varmepumpe – og kjøleanlegg. Dette skjer trinnvis mellom 2015 og 2025.  
 • Begrenser import av HFK-gass i bulk. 

En rekke kuldemedier må ut 

Fra 1. januar 2020 ble det forbudt  

 • å etterfylle kuldemedier med GWP > 2500 i forbindelse med service og vedlikehold av større varmepumper. Dette rammer R404A og R507 A.  
 • med kuldemedier med GWP > 150 i klimaanlegg som kan flyttes mellom rom av sluttbruker.  

Fra 1. januar 2025 blir det forbudt  

 • å omsette todelte klimaanlegg, inkludert varmepumper (splitt-anlegg), med f-gasser som har GWP på 750 eller mer. Forbudet gjelder anlegg med mindre enn 3 kg fylling.  

Les om gass typer i varmepumper: klikk her!